︎     ︎     ︎
Адкрыты ліст | Открытое письмо | Open LetterСентябрь 2020

<BLR><RU><ENG>

ПАДПІСАЦЬ ЛІСТ | SIGN LETTER | ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО

Мы, Міжнародная мастацкая супольнасць, звяртаемся да шырокай грамадскасці і дзяржаўных органаў Рэспублікі Беларусь, каб прыцягнуць увагу да таго, што адбываецца пераслед работнікаў і работніц культуры Беларусі, а таксама выступаем супраць гвалту, учыненага над мірнымі грамадзянамі.

Мы лічым, што адміністрацыйны арышт мастачкі Надзеі Саяпінай, таксама іншых работнікаў і работніц культуры, з'яўляецца пераследам за рэалізацыю свайго канстытуцыйнага права на выказванне грамадзянскай і прафесійнай пазіцыі ў Беларусі.
Мы лічым недапушчальным парушэнне свабоды самавыяўлення, палітычных правоў на ўдзел у мірных грамадзянскіх мерапрыемствах і мастацкіх акцыях, неправамернае затрыманне і суд, які праходзіў са шматлікімі парушэннямі заканадаўства.

Беларускія работнікі і работніцы культуры, а таксама іншыя мірныя грамадзяне Беларусі не адчуваюць сябе ў бяспецы.

Арышт Надзеі Саяпінай з'яўляецца адным са шматлікіх фактаў дзяржаўнага і міліцэйскага гвалту, які адбываецца ў Рэспубліцы Беларусь з моманту выбараў Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 9 жніўня 2020 года. Гэты гвалт разгортваецца на ўсіх узроўнях грамадства і выкарыстоўваецца супраць прадстаўнікоў розных прафесійных груп і супольнасцяў – рабочых, студэнтаў, лекараў, работнікаў IT, журналістаў, членаў грамадзянскай супольнасці і многіх іншых.

Надзея Саяпіна, мастачка і актывістка, была затрыманая 7 верасня 2020 года. Пазней супрацоўнікі праваахоўных органаў, скарыстаўшыся яе ключамі і без яе ведама, незаконна правялі ператрус кватэры. У выніку былі канфіскаваныя роўтэр і некалькі вінчэстараў.

Суд над Надзеяй праходзіў з мноствам грубых парушэнняў, пачынаючы з таго, што да Надзеі не дапусцілі адвакатку, чым парушылі яе права на абарону, заканчваючы тым, што ў аснову доказу віны Надзеі ляглі ілжывыя паказанні сведкі, які блытаўся ў сваіх паказаннях. За ўдзел у перформансе 15 жніўня 2020 года ля Палаца мастацтваў, дзе мастакі і мастачкі стаялі з партрэтамі пацярпелых падчас пратэстаў 9-11 жніўня 2020 года, што былі жорстка падушаныя ўладамі, ёй прысудзілі 15 дзён адміністрацыйнага арышту паводле ч. 1 арт. 23. 34 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях (удзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве).

У ліпені 2020 года Надзея Саяпіна арганізавала перформанс "Здабытак", прысвечаны канфіскаваным карцінам з карпаратыўнай калекцыі "Белгазпрамбанка" у рамках узбуджанай крымінальнай справы ў дачыненні да старшыні праўлення банка і прэтэндэнта на пазiцiю кандыдата ў Прэзідэнты Віктара Бабарыка. Падчас перфомансу дзеячы і дзяячкі культуры і мастацтва прымацавалі да сваіх спінаў рэпрадукцыі работ, раней канфіскаваных з калекцыі, і на працягу некалькіх гадзін стаялі насупраць QR-кодаў, размешчаных на сценах.

Мы, работнікі і работніцы культуры, хто нiжэй падпiсалiся, патрабуем:

- Спыніць пераслед работнікаў і работніц культуры за мастацкія выказванні і грамадзянскую пазіцыю;
-Спыніць гвалт у дачыненні да мірных грамадзян, вызваліць усіх затрыманых падчас мірных акцый з 9 жніўня 2020 года і палітычных зняволеных;
- Расследаваць факты парушэнняў пры правядзенні затрыманняў і судовых працэсаў, факты гвалту, катаванняў і згвалтаванняў;
- Правесці новыя свабодныя выбары Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

<RU> ----->

ПАДПІСАЦЬ ЛІСТ | SIGN LETTER | ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО

Мы, Международное художественное сообщество, обращаемся к широкой общественности и государственным органам Республики Беларусь, чтобы привлечь внимание к происходящему преследованию работников и работниц культуры Беларуси, а также выступаем против насилия, совершаемого над мирными гражданами.

Мы считаем, что административный арест художницы Надежды Саяпиной, а также других работников и работниц культуры, является преследованием за реализацию своего конституционного права на выражение гражданской и профессиональной позиции в Беларуси.
Мы считаем недопустимым нарушение свободы самовыражения, политических прав на участие в мирных гражданских мероприятиях и художественных акциях, неправомерное задержание и суд, проходивший с многочисленными нарушениями законодательства.

Беларусские работники и работницы культуры, а также иные мирные граждане Беларуси не чувствуют себя в безопасности.

Арест Надежды Саяпиной является одним из многочисленных фактов государственного и милицейского насилия, происходящего в Республике Беларусь с момента выборов Президента Республики Беларусь 9 августа 2020 года. Это насилие разворачивается на всех уровнях общества и используется против представителей различных профессиональных групп и сообществ – рабочих, студентов, врачей, работников IT, журналистов, правозащитников, членов гражданского общества и многих других.

Надежда Саяпина, художница и активистка, была задержана 7 сентября 2020 года. Позднее сотрудники правоохранительных органов, воспользовавшись её ключами и без её ведома, незаконно провели обыск квартиры. В результате были изъяты роутер и несколько винчестеров.

Суд над Надеждой проходил со множеством грубых нарушений: начиная с того, что к Надежде не допустили адвокатку, чем нарушили ее право на защиту, заканчивая тем, что в основу доказательства вины Надежды легли ложные показания свидетеля, который путался в своих показаниях. За участие в перформансе 15 августа у Дворца искусств, где художники и художницы стояли с портретами пострадавших во время протестов 9-11 августа 2020 года, которые были жестоко подавлены властями, ей присудили 15 суток административного ареста по ч. 1 ст.23.34 Кодекса об административных правонарушениях – участие в несанкционированном массовом мероприятии.

В июле 2020 года Надежда Саяпина организовала перформанс «Достояние», посвящённый конфискованным картинам из корпоративной коллекции “Белгазпромбанка” в рамках возбужденного уголовного дела в отношении председателя правления банка и претендента на позицию кандидата в Президенты Виктора Бабарико. Во время перфоманса деятели и деятельницы культуры и искусства прикрепили к своим спинам репродукции работ, ранее изъятых из коллекции, и на протяжении нескольких часов стояли напротив QR-кодов, размещенных на стенах.

Мы, нижеподписавшиеся, работники и работницы культуры требуем:

- Прекратить преследование работников и работниц культуры за художественные высказывания и гражданскую позицию, а также остановить насилие в отношении мирных граждан, в целом;
- Освободить всех задержанных в ходе мирных акций, начиная с 9 августа и политических заключённых;
- Расследовать факты нарушений при проведении задержаний и судебных процессов, факты насилия, пыток и изнасилований;
- Провести новые свободные выборы Президента Республики Беларусь.

<ENG>--------->  

ПАДПІСАЦЬ ЛІСТ | SIGN LETTER | ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО

Open Letter from the International Art Community in Connection with the Arrest of the Artist Nadezhda Sayapina

We, the international art community, appeal to the general public and to the authorities of the Republic of Belarus, in order to draw attention to the ongoing persecution of cultural workers in Belarus, and to make a stand against violence aimed at the civilian population.
We believe that the administrative arrest of the artist Nadezhda Sayapina, as well as other cultural workers, is a persecution that violates the constitutional right to the civic and professional expression in Belarus.
The violation of the freedom of expression, of the political rights to participate in peaceful civic events and artistic actions, unlawful detentions and trials held with numerous violations of the law are unacceptable.
Cultural workers and other civilians don't feel safe in Belarus now.

The arrest of Nadezhda Sayapina is one of the numerous facts of state and police violence that have taken place in the Republic of Belarus since the presidential election held on August 9, 2020. This violence is unfolding in all strata of society and is used against representatives of various professional groups and communities - workers, students, doctors, IT specialists, journalists, human rights defenders, members of civil society and many others.

Nadezhda Sayapina, an artist and activist, was detained on September 7, 2020. Law enforcement officers, using her keys without consent, illegally searched her apartment, seizing a router and several hard drives.

Nadezhda’s trial was carried out with multiple gross violations, the first of which was the failure to let Nadezhda meet with a lawyer, which violated her right to defence. The evidence of Nadezhda's guilt was based on the false testimony provided by a witness who kept providing contradictory information. Nadezhda was sentenced to 15 days of administrative arrest under Part 1 of Article 23.34 of the Code of Administrative Offenses – participation in unauthorized public gatherings – for taking part in a performance held on August 15 at the Palace of the Arts. The performance featured artists standing with the portraits of people injured during the protests of August 9-11, 2020, which were brutally suppressed by the authorities.

In July 2020, Nadezhda Sayapina created a performance entitled “Heritage”, dedicated to paintings confiscated from the corporate art collection of “Belgazprombank” in relation to the criminal case against Viktor Babariko – the chairman of the bank's board and the candidate in the presidential election. During the performance, cultural workers and artists attached the reproductions of confiscated paintings to their backs and for several hours stood in front of QR codes in the frames on the walls.

We, the undersigned, the cultural workers, demand the following:

1. the end of the persecution of cultural workers for their artistic expression and civic position and the end of violence against civilians in general;
2. freedom to all those detained during the peaceful protests that started on August 9, 2020, as well as to the political prisoners;
3. the investigation of all the cases of violations that took place during detentions and trials, facts of violence, torture and rape;
4. the new free election of the President of the Republic of Belarus.

ПАДПІСАЦЬ ЛІСТ | SIGN LETTER | ПОДПИСАТЬ ПИСЬМО

             


ПАДПІСАЛІСЯ | SIGN


1. Локтионова Анна
| ПОДПИСАЛИСЬ


Кураторка

2. Бредова Анна Сергеевна

Кураторка квир-фестиваля DOTYK

3. Булдык Евгений

Начальник управления ВЭД

4. Дарья Чурко

Юристка фем.организации.

5.  Роман Аксёнов

художник

6. Огорелышева Елена

Исследовательница

7. Алексей Борисенок

Куратор современного искусства, исследователь

8. Юрий Кручак

художник, куратор

9. Комаровский Артур

Поэт, перформер

10. Станислав Турина

Художник, куратор мастерской ательенормально

11. Елена Гиль

Художница

12. Ашот Даниелян

Музыкант, поэт

13. Olga Mzhelskaya

art-manager

14. Юлия Мицкевич

Неформальное образование

15. Armenak Grigoryan

Artist and Curator

16. Голубко Александра

Безработная

17. Ольга Шпарага / Olga Shparaga

Philosopher, ECLAB

18. Аттила Гажлински

художник

19. Маргарита Журунова

Искусство

20. Войтенко Богдана

Психолог, педагог

21. Ирина Зданевич

Дизайнер интерфейсов

22. Oksana Kapishnikova

Curator

23. Дарья Кухаревич

Кассир

24. Ольга Шалесная

Магистрант филфака БГУ

25. Новикова Ольга

Дизайнер

26. Ольга Сидорушкина

кураторка (Украина)

27. Варвара Сон

Художник

28. Qafar Rzayev

Visual Artist

29. Yulia Kostereva

artist

30. Дарья Русецкая

литературоведение/преподаватель вуза

31. Качура Ольга

Фотограф

32. Карина Баратова

Видео

33. Игорь Стахиевич

Художник

34. Гусакова Светлана

дизайнер

35. Linnik  Rom

Artist

36. Михаил Гулин

Художник

37. Hanna Paniutsich/Ганна Панюціч

Artist/мастачка

38. Анна Палей

Координатор культурных и социальных региональных проектов

39. Таня Арцімовіч

Культурная работніца

40. Ольга Масловская

Художница, кураторка

41. Ася Цисар

Кураторка

42. Никита Песков

Фотограф

43. Антон Леўчанка

Музыкант-кларнэтыст

44. Жанна Гладко

художница

45. Иван Горностаев

Программист/Музыкант

46. Наталья Ланевская

Маркетолог

47. Павел Няхаеў (Pavel Niakhayeu)

Музыка, даследчык, выкладчык ЕГУ (Musician, researcher, lecturer at EHU)

48. Савицкая Ирина

Фотограф, художник

49. Журавская Вероника

Педагогика

50. Диана Приходовская

художник

51. Ольга Сухоницкая

Худодник-педагог

52. Марина Собовска

Художник

53. Olga Agafonova

Singer

54. Эвелина Домнич

художница

55. Владимир Парфенок

Фотограф, куратор выставочных проектов, член ICOM

56. Березина Дарья

Художник векторной графики

57. Антонина Стебур

Куратор, исследовательница

58. Максим Строцкий

Художник

59. Никита Орлов

Музыкант

60. Цыганкова Вероника

Свободный художник

61. Юлия Гришаева

Инженер

62. Настасья Кораблина

Актриса BFT

63. Артем Климович

Музыкант

64. Илья Сергиеня

Художник-реставратор

65. Стасевич Александр

Студия татуировки

66. Надежда Немченко

дизайнер

67. Багдан Хмяльніцкі

актор, даследчык

68. Susan Katz

Art Manager

69. Ева Фальтер

Художница, дизайнерка

70. Андрей Мамай

Видеоинженер

71. Анна Адаменко

Инженер-проектировщик

72. Tsolak Topchyan

Artist

73. Ермолович

Юриспруденция

74. Александра Кононченко

Фотография

75. Бурвель Даша

Иллюстратор

76. Аляксей Талстоў

Мастак, пісьменьнік

77. Лёха Чыканас

Драматург

78. Лизавета Михальчук

Искусствоведка, кураторка

79. Оспанова Айгерим

Художница

80. Владислав Страковский

Музыкант

81. Надежда Илькевич

Продюсер и менеджер культурных проектов

82. Бурнашев Глеб

Фотограф

83. Nadia Plungian

Art historian, curator (Russia)

84. Перасецкая - Малаковіч Іна

Музыка, спявачка, кампазітар, выкладчык спеваў

85. Елена Огорелышева

Исследователтница

86. Сергей Шабохин

Художник, куратор, редактор kalektar.org

87. Дина Жук

художница

88. Антон Мех

Режиссер

89. Юлия Мельничук

Хореографическое искусство/ Режиссёр-хореограф, педагог.

90. Татьяна Капитонова

ИП по рекламной деятельности

91. Вероника Ивашкевич

Художник

92. Лохманенко Полина

Креатор-копирайтер

93. Стежко Мария

СММ-специалистка

94. Диана Шарапова

художник

95. Виолетта Кудрицкая

Event-менеджер

96. Павло Ковач

Художник, куратор.

97. Марина Забегайлова

Художник, фотограф

98. Елена Фанайлова

журналист, литератор

99. Даниил Галкин

Художник

100. Liudmila Shemrakova

музейный работник, театровед

101. Aleksander Savchuk

Actor, director

102. Ольга Кириллова

Музыкант, фотограф

103. Nora halfayan

Art

104. Сухаверхава Яўгенія

Мастак графік

105. Екатерина

Художник

106. Andrey Anro

Artist

107. Василиса Полянина / Vasilisa Palianina

Художница / Artist

108. Мартиновская

Дизайнер

109. Юлия

Юрист

110. Людмила Смальцер

керамистка

111. Эмма Островская

Портной

112. Евгений Стрелков

художник

113. Анна Катикова

Ремесленник

114. Anna Harsanyi

curator, educator

115. Кабариха Анжелика

Дизайн

116. Павел Кас

Стрит арт художник

117. lucine talalyan

artist

118. Роман Осминкин

работник искусства

119. Susanna Gyulamiryan

curator/art critic

120. Яна Царук

Инженерка, художница

121. Даниил Галкин

Художник

122. Елена Герчук

Художник

123. Anna Karpenko

Curator

124. Татьяна Беликова

Банковский служащий,  г.Москва, Россия

125. Denis Romanovski

Artist

126. Анастасия Булак

Акварелистка

127. Галина Рымбу (Львов)

Поэтесса,  переводчица, кураторка, редакторка журнала "Ф-письмо" и медиа "ГРЁЗА"

128. Людмила Кацыгин

Керамика

129. Сергей Белоокий | Sergei Belaoki

Художник | Artist

130. Сахарук Елена

Флорист; Художник-декоратор

131. Зовская Ольга

художница

132. Анастасия Матчанка

Женское лидерство

133. Timur Bernstein

Musician

134. Aliaksandra Bernstein

Ceramist

135. Муратбек Джумалиев

художник

136. Oksana Karpovets

Research Fellow in Zimmerli Art Museum, New Jersey, USA

137. Матвей МокиМинский

Ремонтник

138. Marhulets Anton

artist

139. Дина Леонова

Художница, дизайнерка, архитекторша

140. Ольга Надольская

Культурный менеджер

141. Ruslan Vashkevich

artist

142. Vadzim Melnikau

Poet

143. Юрий Альберт

Художник

144. Роман Тябут

Музыкант

145. Юлия Дешпетко

искусствовед

146. Анно Комаров

фотограф, переводчик

147. vladimir us

curator

148. Екатерина Табакина

Финансы

149. Ілля Яковенко | Illia Yakovenko

художник | artist

150. Лукка Мария

Театральный художник

151. Янушевская Вера

член союза народных художников,  мастер и ремесленник,  художница

152. Федор Успенский

Ученый

153. Maryna Arabei

MS student

154. Hanna Anufriieva

art / painting

155. Максим Финогеев

Фотограф

156. Павел Антипов

Писатель

157. София Садовская

Искусствовед

158. Анна Левина

Художник-модельер

159. Алена Протасевич / Alena Pratasevich

Куратор, научный сотрудник Мемориального музея-мастерской Заира Азгура

160. Volha Salakheyeva

Art, Media and Communication manager, independant researcher and artist

161. Светлана Бень

Режиссёр

162. Юры Сальнікаў

Рамеснік, майстар народнай творчасці

163. Браим Дмитрий

IT

164. Аляксандра Дубіна

Вышывальшчыца, псіхолаг

165. Павел Войницкий

художник, куратор, педагог

166. Anastasia Kostiv

Artist

167. вашкевич оля

Торговля

168. Анна Соколова

художник

169. Ильина Елена Викторовна

художница, галеристка, Берлин

170. Оксана Гайко

Театральный режиссер, актриса

171. Анна Загородникова

PR и коммуникации в сфере культуры

172. Aleksandra Zińczuk

an activist, an editor

173. Антон Барысенка

Сацыёлаг

174. Василий Бурдин

дизайнер, художник

175. Таццяна Вадалажская

сацыёлаг

176. Ольга Подгайская

Композитор

177. Ольга Сосновская

художница, Венская Академия искусств

178. Ганна

Художник ілістратор

179. Anfisa Makarova

Photographer, visual artist

180. Альберт Литвин

Музыкант, промоутер

181. Kanstantsin

Yaskou

182. Петро Павлик

Художник

183. Хачатуров Сергей Валерьевич доцент

Историк искусства

184. Елена Ищенко

современное искусство, кураторка

185. Елена Рабкина | Elena Rabkina

Создание контента | Content Making

186. Иван Стрельцов

Главный редактор Spectate, критик

187. Олійник Єлизавета

Докторантура в университете Зальцбурга и Моцартеум

188. Анастасия Вепрева

Художник

189. Marina Naprushkina

Artist

190. Victor Rubanskiy

artist

191. Matthieu Levet

Artist & musician

192. Olga Borysenko

Artist

193. Маша Святогор / Masha Svyatogor

Художница / Visual artist

194. Andrei Dureika

artist

195. Мария Котлячкова

Куратор

196. Ксения / Шталенкова | Kseniya / Shtalenkova

Писатель | Writer

197. Артём Гринцевич

декоратор/фотограф

198. Katsiaryna Smuraha

Photographer

199. Waldemar Tatarczuk

Director of Galeria Labirynt in Lublin/ Poland

200. Татьяна Килимбет

PR-менеджер

201. Мороз Валентина

Режиссёра, театральный педагог

202. Alisa Oleva

artist

203. Вика Рыскина

Кураторка

204. Vera Zalutskaya

Contemporary art

205. Андрей Чепелевич

Инженер

206. Marina Korikov

Interprète

207. Канстанцін Чыкалаў / Kanstantsin Chykalau

Охрана природы / Protection nature

208. Полина Фенько

Искусствоведка, танц-художница

209. Emma Fuchs Sjövall

Artist

210. Вера Ковалевская / Vera Kavaleuskaya

Кураторка и редакторка

211. Dana Brezhnieva

Музейниця

212. Алена Прохарава

Харэограф

213. Максим Сарычев

Художник, фотограф

214. Maxim Tyminko

Artist, curator

215. Антон Караваеў

Інжэнер-праграміст

216. Ala Savashevich

Artist

217. Егор Софронов

поставщик контента: современное искусство

218. Марина Борисенок

Пенсионер

219. Sasha Stelchenko

film director

220. Дмитриева Мария

Художница, кураторка

221. Виктория Телетьен/ Viktoriia Teletien

Художник/Artist

222. Ольга Бычкова

ремесленница

223. Nastassia Kotava

Artist

224. Анна Иванова

Художница

225. Daria Getmanova

Researcher, Writer

226. Дубовік Кацярына

Мастак-графік, ілюстратар

227. Анастасия Соколовская/ Anastasiya Sokolovskaya

Иллюстратор/illustrator

228. Vita Zelenska

PhD student/Social anthropology

229. Bergschneider Daniela

Artist

230. Мария Дедюля/ Maria Dedyulya

Фотограф/Photographer

231. Анна Бунделева/ Anna Bundeleva

Художник, дизайнер/Artist, designer

232. Анна Энгельхардт

Художница

233. Настя Теор

художница и графическая дизайнерка

234. Aleksander Komarov

artist

235. Julia Toman

Film critic

236. Лейла Алиева

Художница

237. Pavel Khailo

artist

238. Marat Gringauz

Producer

239. Katerina Venglinskaya

Президент образовательной НКО

240. Alyona Telenchenko

Musician, singer, English tutor

241. Eлизавета Ковтяк

исследовательница сферы культуры и социума

242. Palina Lamburt

Restaurant manager

243. Дарья Панина

фотограф

244. Алексей Кучанский

Критик искусства, исследователь

245. Daria Sazanovich

artist

246. Valentinas Klimasauskas

Contemporary Art

247. Ирина Жебрик

Волонтер

248. Кузнецова Надежда

Художник - пегагог

249. Sergei Lepai

design

250. Марина Исраилова

Критик, кураторка, исследовательница театра и перформанса

251. Valus Sonov

Photographer/Archivist

252. Elena Revunova

Writer, artist

253. Тони Лашден

Писательница

254. Olga Bubich

art critic

255. Анна Терешкина

Художница

256. Ирина Бутковская

Художница

257. Ellen Arwidson

Student

258. Наталя Деревянко

Поэтесса, историкиня

259. Александр Сильванович

Художник

260. Нелли Дорошкевич| Neli Darashkevich

Архитектор, архитектурное проектирование| Architect, architectural design

261. Katsiaryna Zhynhiarouskaya

Singer and dancer

262. Евгений Шадко

Художник

263. Евгения Николайчук

Архитектор, Танцхудожник

264. Vehanush Topchyan

Artiste

265. Yuko Kinouchi

Artist

266. Alexey Popov

musician

267. Семен Пастух

художник

268. Sara Arenfeldt

artist

269. ларыса кузняцова

пенсіянерка

270. Александра Бавтрук

Искусство/Художница

271. Денис Кудрявцев

Музыкант

272. Kiryl Kalbasnikau

Актёр, Журналист, Беларусский Свободный театр

273. Лариса Дорощук

Пенсионерка

274. Андрей Шатилов

преподаватель

275. Oleg Yushko

Artist

276. Evan Levi

Видеопродакшен

277. Катерина Бутрим

Юристка

278. Куксин Игорь

Культурный менеджер

279. Маріам Агамян

Блогерка, Драматургиня

280. Dmitry Winicki

Ип

281. Татьяна Эфрусси

художница, историк архитектуры

282. Юля Сердюкова

кінопродюсерка

283. Andriy Helytovych

artist

284. Максим Евстропов

художник

285. Зуля Есентаева

Художница

286. Богдан Захер

Перформер

289. Катя Бондарь

Художница перформанса

290. Ларыса Арлова

Мастак-ілюстратар

291. Юля Дарашкевіч

Мэнэджарка культурных і адукацыйных мерапрыемстваў

292. Karabinovych Nikolay

Artist

293. Costis Drygianakis

Composer

294. Петушкова Светлана Андреевна

Художник

295. Евгения Кикодзе

Художественный критик, куратор

296. Ростислав Лебедев

Художник

297. Tatsiana Seviarynets

Pensioner

298. Никита Кадан

Художник

299. Sofie gustafsson

Art student

300-301. Елена и Виктор Воробьевы

художники

302. Anna Pohribna

Art manager

303. Приступа Дмитрий Александрович

дизайн

304. Sofia Tocar

Curator, art historian

305. Евгений Чистый

Художник

306. Анна Сагальчик

Театр

307. Юля Шатун

Культуры

308. Ilona Dlin

teacher

309. Татьяна Радивилко

Художник

310. Константин Селиханов

Художник

311. Anna Daucikova

artist

312. Анастасия Лазовская

Архитектор

313. Мотолянец Семен

Художник

314. Гордиёнок-Киреева Ольга

Художник

315. Илона Кособуко/ Ilona Kosobuko

Художник/Artist

316. Valeryia Shkliar

Издательское дело

317. Ларион Лозовой

художник

318. Ольга Иноземцева

Художник

319. Василий Мотолянец. Vasilii Motolyanets

Арт-менеджер, куратор

320. Наталья Грехова

Художник

321. Алексей Корзухин

Художник

322. Галина Романова / Halina Ramanava

художник / artist

323. vlodko kostyrko

viljnyj

324. Сяргей Рымашэускi

мастакr

325. Jarosława Szewczuk

Culture

326. Maksymov Oleksandr

Performance Art

327. Ольга

Чигрик

328. Жанна Ногина

журналистка

329. Siarhei Kvachonak

Actor

330. Gleb Amankulov

Artist

331. Татьяна Танчик

Учитель

332. Юлия Телижук

Студент

333. Наталля Залозная

Мастачка

334. Mykhailo Glubokyi

"IZOLYATSIA. Platform for cultural initiatives" development director

335. Панкратьев

Журналистика

336. Варя Ковалева

Графический дизайнер

337. оксана саркисян

современное искусство, искусствовед, куратор

338. Harout Simonian

Artist

339. Иванова Екатерина

Искусствовед

340. Лена Пренц

историк искусства

341. Игорь Зосимович

Скульптор

342. Светлана Гашенко

Специалист

343. Людмила Вачнадзе

пенсионер

344. Heather Kapplow

Artist

345. Ангелова Ксения

Художник

346. Андрэй Басалыга

Мастак

347. Вольга Нiкiшына

Мастак

348. митя главанаков

работник искусств

349. Debbie Nadolney

Galley director, curator

350. Katsiaryna Sumarava

Artist

351. Микола Новіков

Скульптор

352. Елена Штык

Эколог

353. Хритоненко Инга Леонидовна

Художник

354. Eugene Markin

Musician

355. Жанна Капустникова

Художник

356. Pauline Debrichy

Artist

357. Саша Ауэрбах

Художница

358. Ørum

Artist

359. Максим Шер

художник

360. Гавура Екатерина викторовна

Режиссер

361. Тарас Круцких

Журналист, кинообозреватель

362. Tatsiana Kozik

Artist

363. Алеся Мурлина

Художник, скульптор

364. Владимир Фёдоров

художник / дизайнер

365. Антон Романов

Режисер

366. Donskova

Artist

367. Леся Пчелка

Художница. Арт-директорка VEHA

368. Катерина Тихоненко

Искусствовед, кураторка, сотрудница отдела проектов современного искусства Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мистецький арсенал» (Киев)

369. Ekaterina Ruskevich

culture research

370. Вольга Аніська

Мастацтвазнаўца

371. Василиса Симоненко

Дизайнер

372. Jean

Artist

373. Hanna Launikovich

Actress, performer

374. Gerald

music producer DJ

375. Евгений Отцецкий

Фотограф, преподаватель фотографии

376. Julie Hardin

Film Production - IATSE Local 478

377. Антон Данейко

Разработчик ПО

378. Вера Замыслова

искусствоведка, исследовательница

379. Наталья Тихонова

художница, куратор

380. Анастасия/Шилягина

Художник

381. Анастасия Спиренкова

театральный продюсер

382. Алексей Минько

Автор текстов, художник

383. Sunita Prasad

Filmmaker and Video Artist

384. Светлана Жалнерович

Художник

385. David P. Miller

Professor Emeritus (retired), Curry College, Massachusetts USA

386. Sarah Weinman

Writer

387. Анатолий Концуб

Художник

388. Алесь Пушкін

Мастак

389. Nancy Clougherty

Teacher

390. Наталья Рыбалко

художница, философиня

391. Will Owen

Curator

392. Lynn Brown

Educator

393. Вера Каузановiч

Мастак

394. Katarzyna Różniak

Contemporary Art Curator

395. Ирина Тишкевич

Преподаватель

396. Joan Brooks

Translator

397. Александр Подалинский

Художник, член БСХ

398. Александр Казелло

актёр/художник

399. Евгения Ефремова

Фотограф, куратор

400. Deb Nicholson

Software Freedom Advocate

401. Thalia Zedek

musician

402. Лізавета Чырвонцава

Мастак, выкладчык

403. Волкова Татьяна

Искусствовед

404. Tatiana Ørum

Professor

405. anton saenko

artist

406. Ігар Клімовіч

Актёр, рэжысёр

407. Jury Urso

Антикультурный работник

408. Vasil Andreyev

Designer

409. Дмитрий Насковец

Legal Services

410. Zaiko Zinaida

designer

411. David/ Gassaway

Researcher/ Publishing

412. Alicja Jelińska

Vice president of Fundacja Artystów Kolonia Teraz

413. Vitali Shchutski

PhD candidate, University Paris 8

414. Дзяніс Брынкевіч

музыка

415. Вольга Зароўская

Мастак

416. Ірына Салавей

настаўнік

417. Alexei Kuzmich

Artist

418. Natalia

Unemployment

419. Marsheva Anna

ceramics

420. Huckleberry

Artist

421. Константин Терёхин

Студент, философия

422. Елизавета Строцева-Абрамчук

Художник-педагог

423. Екатерина Шапиро-Обермаир / Ekaterina Shapiro-Obermair

художник, куратор, исследователь

424. Сяргей Ярковіч

Інжэнер

425. Bredehöft Susanne

Actrice

426. Леся Пагулич

аспирантка

427. Кристина Баранова

Художник-постановщик

428. Виктория Кравцова

Культурная менеджерка

429. Kraft

Student

430. Анастасия Истомина

Арт-критик

431. Jeanna Kolesova

Artist

432. Sallie Sanders

Arts Manager, Producer

433. Margaret Bellafiore

Professor

434. Ира Строцева

Художник-педагог

435. Уладзь Рымша

Рамесьнік

436. Alina Afonchanka

Graphic design

437. Anna Wexler

artist

438. Marilyn Arsem

performance artist

439. Антон Шевченко

Дизайнер

440. Дина Данилович

Куратор, фотограф

441. Cheung

Artist

442. Ольга Тараканова

Критик, куратор

443. Мира Тай

социолог, активист

444. Ольга Кипорук

Художник-керамист

445. Aizat Shakieva

activist

446. Bil

Artist

447. Sholeh Asgary

Artist

448. Mashanskaya TATSIANA

Музыкант, артист

449. Яна Фишова

Преподавательница

450. Melissa Lindgren

Film

451. Christa Spatt

Dance curator

452. Тыркич Анна

Дизайнер

453. Диана Янбарисова

Социолог

454. Mathilda Wenzel

Student

455. Алехно Наталья

Художник

456. Nadzeya Nedashkovskaya

Architect

457. Софья Смирнова

Студентка

458. sveta kruglova

музыкант

459. Людмiла Скiтовiч

мастак тэатра

460. Kira Shmyreva

Drama teacher

401. Люся Янгирова

Искусствовед, куратор

462. Арутюнян Камилла

Искусствоведение

463. Tyler Langendorfer

Translator

464. Darja filippova

Artist, Princeton PhD student

465. Юра Диваков

Режиссёр, актёр, художник

466. Nikita Voloshin

Student

467. Жанна Араева

НКО

468. Ольга Афанасьева

Научный сотрудник музея

469. Маргарита Журунова

Искусство

470. Sofia de la Fuente

Artist

471. Сяргей Бабарэка

Artist

472. Нина Маргаева

Художник

473. Таня Личевская

Студентка KHM

474. Lore Gablier

Arts & culture

475. Anne Cecilie Lie

Artist

476. Надежда Царенок

Архитекторка, урбанистка, преподаватель

477. Wichnowski

Artist painter

478. Ася Кейпс-Бачелис

культурный менеджер

479. Эмилия Костяна

художница, исследовательница

480. Марина Шамова | Marina Shamova

Художник, хореограф | Artist, dance-artist

481. Ludovit /Napoky

Project manager/ independent cultural centre

482. Alevtina Snihir

NGO

483. Prosvirnina Evgenia

НКО

484. sandra araújo

artist

485. Petrovich Vladimir

Actor/Director

486. Aisha

human rights defender

487. Christina Freeman

Artist and Studio Art Faculty

488. Natalia Vatsadze

Artist

489. Carat

Artist

490. Ганна Циба/Hanna Tsyba

Культурологиня, кураторка/Curator, Art Critic

491. Эльвира Королёва Elvira Koroleva

Искусствовед Art critic

492. Alexandra Goloborodko

Curator

493. Popo Fan

Film Director/Video Artist

494. Marie Cieri

Director, The Arts Company

495. Элина Яловская

Иллюстратор

496. Anna Maevskaya

Customer service advisor

497. Анастасия Шадурская

Культурный менеджер

498. Надежда Шелепина

Художник

499. Антон Доливайло

Механик

500. Asta Gulijeva

NGO

501. Siarhei Kazhamiakin

мастак

502. Глеб Напреенко

Психоаналитик

503. Наталья Халанская / Natalia Khalanskaya

Организация культурных мероприятий/Culture Event Manager

504. Raphaël Dussud

Directory / Filmaking

505. Аляксандр Зіменка

Мастацтвазнаўца

506. Tatsiana Karpachova

Artist

507. moira tierney

filmmaker

508. Екатерина Солодуха / Katsiaryna Saladukha

Арт-менеджер / Arts Manager

509. Марина Русских

танц-художница, куратор

510. Солнцева Светлана

философка

511. Anna Kovshar

illustrator, graphic designer, teacher

512. Dylan Gauthier

Director, EFA Project Space, New York City

513. Augustas Cicelis

Festival director

514. Valeria Lemeshevskaya

Artist

515. Teti

artist, International Ambassador of the European Institute of Contemporary Arts (IEDAC, France)

516. Ала Пігальская

PhD, даследчыца дызайну, дызайнерка

517. Eva Jaunzemis

Artist

518. Protska Iryna,

Art, design

519. Macon Reed

College Professor

520. Anna Kinbom

Artist

521. Viktor Kushnerov
Artist

522. Y.F.P.

art.liberty.democraty

523. Liza Tsiksrishvili

Artist, curator

524. Beth/heinberg

Arts

525. Martina Adinolfi

Project Manager

526. Tatiana Miti

Scientist

527. Federica Carrus

Project Manager

528. Рената Степанова

Дизайнер одежды

529. Максим Осипов

Художник

530. Maya Suess

Managing Director, Art Residency in Queens, NY

531. Chris Keulemans

Trans Europe Halles

532. Silvia Carrus

Disoccupata

533. Sarah Dahlinger

Printmaking Technician, Cooper Union School of Art

534. Ludovit /Napoky

Project manager/ independent cultural centre

535. Мороз Валентина

Режиссёр

536. Кузнецова Юлия

Танцор

537. Uladzimir Hramovich

Artist

538. Софьин Андрей

Художник

539. Elias Parvulesco

artist, film researcher

540. Aquarius

Performance Artist

541. Татьяна Пинчук

Директор Музея стрит-арта

542. Алена Игруша / Alena Igrusha

Театр/художник/ theatre /set design

543. Marina Pugina
curator, critic, researcher

544. Ludovit /Napoky

Project manager/ independent cultural centre

545. Fenia Kotsopoulou

Artist

546. Евгений Маглыш

Скульптор

547. Даша Бриан

Режиссёр

548. Joshua Rosenstock

Professor of Art, Worcester Polytechnic Institute

549. Константин Селиханов

Художник

550. Jaanus Samma

Artist

551. Ecaterina Butmalai

Student, civical activist

552. Антонова Татьяна Викторовна

Маркетинг

553. Serafim Ganichev

Painting, graphics

554. Eva Khachatryan

Curator, Art Critic

555. Olga Gomonova
Singer, Artist

556. Александр Хавкин

Музыкант, звукорежиссёр

557. Olga Klip

Art curator

558. Павел Голубев

историк искусства, куратор

559. Алесь Плотка

Паэт, камунікатар

560. Татьяна Корнеева

художница, дизайнер

561. Іра Забэла

мастачка

562. Egor Jaguonov

Artist

563. Кристина Мисуро

Художник

564. Friso Wiersum

European Cultural Foundation

565. COVEN BERLIN

Curatorial Collective

567. Мария Значенок/ Maria Znachonak

менеджер в сфере культуры

568. Кирилл Крохолев

Скульптор

569. Мила Клинцова

Кинорежиссер

570. Александра Курочкина

Правозащита

571. Вячеслав Сащеко

преподаватель, режиссёр

572. Валерий Леденёв

искусствовед

573. Виктория Мусвик

арт-критик, преподаватель (Москва)

574. Sveta Kruglova

musician

575. Иванна Ярема

Музыкант

576. Ксенія Галубовіч

рэжысёр, фатограф

577. Дарья Амелькович

Культурная журналистка, критик

578. Hülya Yavaş

Architect

579. Filip Pračić

student

580. Элина Хаилитова

Архитектор

581. Tomas Dvynys

Architect

582. Герман Мітіш

Архітектор

583. Saskia Gribling

Researcher

584. Alina Hramyka

Architect

585. Alexander Sokolov

Architect

586. Ильмира Болотян

Художник, куратор

587. Ourania Ag

Architecture student

588. Denis Hitrec

Architect

589. Miguel

Architect

590. AnA Wojak

Artist

591. Aigul Karabalina

Феминистка, ЛГБТ-активистка.

592. Надежда Макеева

Художник

593. Мария Прошковская

художница

594. Klara Prošek

Architect
Mark