︎     ︎     ︎


Рэцэнзія на выставу / BY

“Выхоўваць новыя густы” Сяргея Кірушчанкі 
Алеся Белявец:

Ружовае на крыві

Мастацтва №12 (417), 2017-12, ст. 10Трып­ціх­ пад­ на­звай­«Мя­са» —­ цэнтраль­ны эле­мент­ вя­лі­кай інсталяцыі, ­дзе ­асно­вай ­
вы­сту­піл­і ­жы­ва­пісн­ыя ­па­лот­ны, ­да канца нечы­тэ­льн­ыя ­без ­па­ху ­тан­на­га бар­шчу ­(з рэ­альнай ­ста­лоў­кі­ па­вер­хам ні­жэй), без пер­спект­ы­вы ­экс­па­зі­цыйн­ай пра­сто­ры, выбу­да­ванай ­па ­фар­ма­льн­ай ­пры­кмец­е хра­ма ­з ­га­лоў­ным­ кульмінацый­ным творам ­у ­тар­цы, нарэш­це, ­без ­кні­гі—каталіз­а­та­ра­ праекта, што надае гэтай дзеі выразны ідэйны вектар.  

Здавалася б, усё так проста; мастака натхнілі лакацыя былой сталоўкі (галерэя размясцілася ў памяшканні, якое захавала свае былыя родавыя прыкметы) і кніга “Кулінарыя”, выдадзеная ў 1955 годзе, у перыяд пасляваеннай беднасці і адначасовага аднаўлення савецкай гаспадаркі, калі рэцэпты нерэальных блюд з маладасяжных прадуктаў успрымаліся як карцінкі-абяцанні новага жыцця.
Аднак не ўсё так адназначна.  

І гэтыя брутальныя вобразы мёртвай плоці, з алюзіяй на суцінскія, і нейтральныя палосы ружовага - прыйшлі яны ці з мінулага геаметрычнага этапу развіцця мастака, ці з дызайну выдання “Кулінарыі”, і- усё сведчыць пра тое, што інтэнцыі вузейшыя за атрыманы вынік, а тлумачэнні больш простыя, чым мова жывапісу: яна ў мастака магутная, шматпластавая, моцна сплаўленая на сінтэзе геаметрызму і фігуратывізму, дакладна -  кропкава - упісана ў прастору ды здольгая ўплываць незалежна ад яе атмасферы.

Паважаю мастакоў неспакойных, з пастаянным пераасэнсаваннем уласнага шляху. Савецкія рэмінісцэнцыі даволі нечаканыя для Сяргея Кірушчанкі, у перыяд актыўнасці тут сацарту творца давалі відавочна праігнараваў гэты трэнд, займаючыся чыстыс мадэрнісцкім жывапісам. І я не змагла не спытаць, якім да чынам ён адшукаў крыніцы натхнення ў савецкім выданні па кулінарыі.

- Нешта ў паветры адчуваецца, год усё ж юбілейны, Не чакаў, што мяне гэта тэма закране, але раптоўна супала прапанова ад галерэі з маімі памкненнямі вярнуцца да старога жывапісу, да пейзажу і нацюрмортаў. Узнікла патрэба ў перапынку ў працы з геаметрычнымі рашоткамі. Стылістыка маіх новых работ, безумоўна, не сацартаўская, але творы зроблемы з іроніяй. 

Ру­жо­выя­у ўстаў­кі, ­напрык­лад, ­на­ра­дзіл­і­ся ­з-за­ ды­зайн­у са­мой ­кні­гі,­ дзе­ кар­цінк­і ­з ­раздзел­кай ­мя­са ­«на­ты­кан­ы» да­во­лі ­бес­тал­ко­ва. ­Яны­ сім­ва­ліз­у­юць­ гла­мур, ­ад­сюль­ та­кі­ вы­раз­ны­ кан­траст ­з ­тра­гічн­ас­цю­ са­міх ­кар­цін,­ вы­сякае­цца ­па­трэб­ная­ іскра - на­ста­льг­іі ­і ­тра­гізм­у.

- Вы ­ж ­не ­асу­джае­це...

- Не,­ ча­му, ­ве­ль­мі ­асу­джаю,­ па­ тэк­сце ­гэ­та ­від­аць.

- А ­ў ­пра­цах - не...

- У ­пра­цах ­усё ­скла­дан­ей. ­Жыва­піс ­мае ­свае ­за­ка­нам­ернас­ці,­ у ­яго ­не­ль­га ­на­прас­ткі ­пры­ўносіць­ свае­ ідэі.
  
Ці­ка­ва, ­што ­ку­лі­нарн­ая ­кні­га - ра­ры­тэтн­ае­ вы­дан­не - ляжа­ла­ ў­ мас­та­ка­ шмат­ га­доў,­ сяб­ры­ на­ват ­пад­казв­а­лі. каб ­на­пі­саў­ жы­ва­пісн­ыя­ тво­ры ­па­ ма­тывах ­страў ­ды прада­ў ­рэ­ста­рата­рам.­ 

Як­ гэ­тая­ жар­таў­лів­ая­ ідэя­ ка­мер­цый­на­га­ пра­екта­ пе­ра­рас­ла ­ў ­пры­стойн­ую ­экспа­зі­цыю,­ на­сы­чан­ую­ цал­кам­ су­пра­ць­лег­лы­мі­ сэн­са­мі, - неспаз­нан­ая ­та­ямніц­а ­на­ра­джэння,­ але­ ві­дав­оч­на,­ што­ га­лоў­ная­ пры­чын­а - у ­дакладн­ас­ці ­адчу­ван­ня­ ча­су.­

Ад­ стро­гаг­а­ геамет­рычн­а­га­ жы­ва­пі­су­ ко­лера­ва­га ­поля, ­з ­яго­ вы­ве­ран­ым­ рытмам­і ­суадно­сін­а­мі ­лі­ній ­і­ форм - на ­но­вы ­ві­ток, ­да ­старо­га­ доб­ра­га­ экспрэсія­нізму. ­Але, ­на­ват ­раз­вів­а­ючы­ся­ ў­ меж­ах­ экс­прэ­сія­ніз­му,­ мас­так­ Сяр­гей­ Кі­рушч­ан­ка­ за­ўсё­ды­ зва­жаў­ на­ выбудоў­ванн­е ­той­ пра­сто­ры, ­складн­і­кам­ якой­ стана­ві­ліс­я ­яго ­жы­ва­пісн­ыя­ творы.­

Як,­ на­прык­лад,­ у ­ве­ль­мі­да­ўняй­ выставе­ «Пра­сто­ра­ сі­ня­га»­ ён­ выстаўляў ­працы­ раз­ам ­з ­Та­марай Сака­ло­вай, ­уз­гадн­я­ючы­ з­ яе ­твора­мі­ не ­то­ль­кі ­колеравую­ га­му, ­але ­і перспекты­вы ­агульных ­пла­наў.

Тут,­ у­ «Ста­лоў­цы­ XYZ»,­ да­кладна­ растаў­ле­ныя­ акцэнты,­ ружо­выя абстрак­тныя­ плос­касц­і ­ў ­жы­ва­пісн­ых пра­цах - ­як ­сет­к ма­ке­та - спрыя­юць нарас­танн­ю ­рыт­му ўсёй ­экс­па­зіц­ыі, каб­ атрымаць­ рэ­ха-канц­эн­трат ­на галоўнай­ сця­не. ­Там­ ужо ­не ­ка­вал­кі мясной ­ту­шы,­ а ­самадаст­ат­ко­вая архітэк­то­нік­а ­форм, ­ка­та­лаг­і­за­ваныя­ аблом­кі ­кру­шэн­ня,­ ту­пі­кі ­і ­кры­кі.

­Ме­на­віт­а ­тут ­за­да­еш ­сабе­ пы­тан­не: пра­ што ­тво­ры?­ Пра ­пад­ман­у­тыя надзеі?­ Пра­ ілю­зор­ныя­ пер­спект­ы­вы?­ Так ­гэ­та ­пада­юць ­су­прав­аджа­ль­ныя­ тэк­сты.

Ка­лі ­гля­дач ­ру­ха­ецца ­ўздоўж­ тво­раў,­ кож­ны­ з ­іх ­успрыма­ецца­ самадастатковым. ­Ста­ра­зап­а­вет­ны сюжэт ­з­ на­жом­ (ру­кой ­Бо­га) ­супа­дае ­са ­сцэ­най­ разд­зел­кі ­мя­са. Па­ра­дак­са­ль­на, ­але­ фі­зі­ялог­ія­ сы­хо­дзіць­ на­ да­лё­кі ­план, сас­ту­паю­чы ­мес­ца ­фар­мал­ь­най ­прыга­жос­ці ­кам­па­зіц­ыі - ге­амет­рычн­а­му ­рыт­му,­ экс­прэ­сіі ­ка­ла­рыт­у,­ та­на­льн­ай стро­гасц­і. ­Ру­жо­выя ­плос­касц­і ­ў ­не­ка­то­рых ­кам­па­зіц­ыях - лёг­кі ­ста­рон­ні­ акцэнт,­ у­ не­ка­то­рых­ ста­но­вяцц­а ­да­мі­нуючай­ струк­ту­рай,­ сі­мет­рычн­а ­раз­раз­а­ючы­ вы­яву ­на дзве­ час­ткі - дзённую­ і ­нач­ную, ­цём­ную­ і ­свет­лую.

Да­рэ­чы,­ на­зва ­вы­ста­вы - ­«Вы­хоў­ваць ­но­выя ­гус­ты» - ­гэ­та ­цы­тата ­мі­ніс­тра ­знеш­ня­га ­ган­длю ­СССР­ Анас­тас­а ­Мі­каяна.

­«Ку­лі­нар­ыі»­ па­пя­рэд­ні­чаў ­грун­тоўн­ы, ­як ­та­ды ­было ­пры­ня­та - ідэ­алаг­іч­ны - тэкст.­ І­ тое, ­што­ пра­ект ­будзе ­цу­доў­на ­гля­дзецц­а­ як ­у ­пра­су­нут­ай­ рэ­ста­рац­ыі, ­так­ і ­ў ­леп­шых­ еўра­пейс­кіх ­га­ле­рэя­х ­су­час­наг­а ­мастацтва,­ указ­вае ­не ­сто­ль­кі ­на­ тое,­ што ­мас­тацт­ва рэч­шмат­фунцый­ная ­па­вод­ле­ сва­ёй ­пры­ро­ды, ­але ­на ­тое, ­што­ вы­яўленч­ыя­ мед­ыя ­актыў­на ­ўздзейн­і­ча­юць ­на ­наш дос­вед­ і ­без­ да­па­мог­і ­мовы.­ Ба­чанн­е ­як ­важ­ны ­сро­дак ­пазнан­ня ­све­ту­ з’яўля­ецца­ да­во­лі­ са­ма­стой­ным­ у­ ста­сунках ­да ­ра­цыя­на­ль­на­га ­мыс­лен­ня.­ Але ­пытан­не ­не ­ў тым, ­што­ мы ­раз­уме­ем­ без­ су­прав­а­джа­ль­наг­а ­тэк­сту,­ а­ ў тым,­ на­ко­ль­кі­ гля­дач­ здо­ль­ны­ ўба­чыць­ у ­ідэй­на ­дэ­тэр­мінав­а­ным­ жы­ва­піс­е ­яго ­не­ві­да­вочн­ыя­ сэн­сы.


Фатограф Аляксандра Канончанка


        
Mark